Wildlife Impact_summary methodology v5

Wildlife Impact_summary methodology v5