Wildlife Impact_summary methodology v2

Wildlife Impact_summary methodology v2